Product image media
Product image media

Kursus on Demand: Styregruppe­kommunikation – fra mere til bedre

0,00 kr


Genkender du situationer, hvor du som projektleder og din styregruppe har svært ved at regne ud, hvad I forventer af hinanden, og oplever møder hvor I ikke får løst udfordringer, men ender med ekstra opgaver? På dette kursus bliver du klædt på til at facilitere møderne med styregruppen bedre, så I opnår et balanceret samarbejde med afklarede forventninger og fælles ansvar.


Det overordnede formål med kurset er at inspirere og bidrage til bedre samarbejde mellem projektledelse og styregruppe gennem anvendelse af enkle teknikker og et ændret mindset.


En tilbagevendende udfordring for mange projektledere og styregrupper er kommunikation og samarbejde med hinanden. Der er ikke altid klarhed om forventninger eller enighed om, hvad der er et passende engagement. Hertil kan det være svært at finde balancen mellem detalje og overblik i det, der kommunikeres. Det ses derfor ofte, at disse udfordringer resulterer i for lang forberedelsestid for projektlederen til for korte møder, der ikke giver den værdi, som de kunne. 

På kurset kan du som projektleder lære at udnytte den knappe tid med styregruppen bedst mulig til at få sat fokus på de vigtigste ting på de rigtige tidspunkter.


Ved ...

%%%

... at skabe et velovervejet design af det arbejdsmiljø, styregruppen er en del af, bliver du i stand til at udvikle et rum for vellykket koordinering af mening, kommunikation og samarbejde. På denne made kan du inddrage styregruppen som aktiv medspiller og samarbejdspartner.


Styrkelse af samarbejdet i og med styregruppen vil bidrage væsentligt til både effektiviseringen af projektarbejdet og øge synligheden omkring projekternes bidrag til organisationens overordnede strategi.
Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og anden involvering. Du vil få gode muligheder for at udveksle erfaringer med de andre kursister. Vi kontakter dig inden kurser for at forventningsafstemme og sikre at dine udfordringer kommer i spil.


 

Udbytte


Med kurset øger du din faglige baggrundsviden og udvider din palette af praktiske værktøjer til at støtte styregruppearbejdet, så I tilsammen bedre kan udføre:


• Game Mastering: Rammesætte og bidrage til effektive styregruppemøder, der er vedkommende for alle. Fra kvantitet til kvalitet gennem enkel møde facilitering.
• Spørgsmålsdrevet agendadesign: Arbejde med spørgsmålsdrevet dialog, hvor du prioriterer det vigtigste først.
• Flere perspektiver: Sikre løbende opfølgning på den værdiskabelse, projektet bidrager med. 
• Agile praktikker: Gøre brug af agile praktikker i styregruppesammenhæng, så styregruppen understøtter arbejdet i agile teams.
• Situationsbestemt styregruppearbejde: Gøre brug af samarbejdsformer, der fremmer vellykket kommunikation.
• Proaktivt Lederskab: Agere fagligt skarpere og mere proaktivt i lederskabet.
• Vellykket Forventningsafstemning: Evaluere og genforhandle jeres samarbejde så i vedligeholder tillidsfulde relationer.
• Team-værktøj: Selvevaluere jer som team med værktøjet ”Tjek på Styregruppen”
• Situationsbestemt engagement: Forventningsafstemme roller, positioner, mandater, opgaver og ansvar i forskellige dele af projektets liv, så engagementet opleves som tilpas lige der, hvor I er.
• Hensyn: Balancere individuelle hensyn med projekthensyn.


 


Dette kursus udbydes kun som Kursus on Demand - det vil sige et lukket firma kursus, der tager udgangspunkt i Jeres organisations ønsker, når i har behovet.